เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก: นักเรียนเรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องราวจากวรรณกรรม “ สายลมกับทุ่งหญ้าได้อย่างมีวิจารณญาณ เข้าใจความหมายของคำหรือวลีที่ผู้แต่งที่ต้องการสื่อ เชื่อมโยงกับหลักภาษาชนิดของคำและประโยค รวมทั้งสามารถจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน การแต่งเรื่องราวใหม่ การตีความอธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล เห็นคุณค่าและมีนิสัยรักการอ่าน

week1

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย

ภาคเรียนที่    Quarter ๑   ปีการศึกษา ๒๕๕๘                                                                                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สัปดาห์ที่    วันที่   ๑๔-๑๖ พ.ค. ๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้ : วรรณกรรม สายลมกับทุ่งหญ้า                                                                                  เวลาเรียน ๔  คาบ  ( ๑ ชั่วโมง / คาบ)
.........................................................................................................................................................................................................................................


หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์  : วรรณกรรม สายลมกับทุ่งหญ้า (คาดเดาเรื่องก่อนการเรียนรู้)
สาระสำคัญ :              การคาดเดาเรื่องราวเรื่องหรือคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า   ช่วยกระตุ้นให้เราอยากเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆว่าจะเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้หรือไม่  
Big  Question :           นักเรียนมีจิตนาการอย่างไรเกี่ยวกับสายลมและทุ่งหญ้า  และคิดว่าเรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไร 
เป้าหมายย่อย :          นักเรียน มีทักษะในการเขียนคัดลายมือ  อ่านและเขียนพยัญชนะได้ถูกต้อง มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  และพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและจินตนาการได้อย่างอิสระ  รวมทั้งสามารถคาดเดาเรื่องหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล บอกเล่าให้คนอื่นฟังได้ สามารถจับใจความและถ่ายทอดการเล่า เขียนบันทึกให้คนอื่นรับทราบได้

Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcome


พุธ
โจทย์
- ทบทวนความรู้เดิมและภาระงานในช่วงปิดเรียน
- ทบทวนข้อตกลงในการเรียนรู้
คำถาม:
นักเรียนได้ทำอะไรบ้างในช่วงปิดเรียน
- ภาระงานที่มอบหมายในช่วงปิดเรียน เป็นอย่างไรบ้าง
- ในการเรียน Quarter นี้ เรามีข้อตกลงร่วมกันอย่างไร เพราะอะไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share ข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิด
- Wall Thinking ผลงานที่ผ่านมา
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
ภาระงานในช่วงปิดเรียน
ขั้นนำ  
- ครูและนักเรียนทักทายกันและกัน
- ครูและนักเรียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมในวันปิดเรียนที่ผ่านมา
ขั้นสอน  
ชง:
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ในช่วงปิดเรียนนักเรียนมีภาระงานอะไรบ้าง
เชื่อม:
นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบความเรียบร้อยของภาระงาน
ชง:
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม กิจกรรมการเรียนรู้ของ Quarter นี้ เราจะมีข้อตกลงร่วมกันอย่างไรบ้าง
เชื่อม:
นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น
ใช้:
นักเรียนเขียนข้อตกลงร่วมกันในการเรียนรู้ลงในสมุด พร้อมสะท้อนตนเองว่าทำอะไรได้ดีแล้วและมีอะไรที่ต้องพัฒนา
 ขั้นสรุป   
- ทบทวนกิจกรรมและสุ่มเลือกนักเรียนนำเสนอผลงาน
ชิ้นงาน
ข้อตกลงร่วมกันในการเรียนรู้ พร้อมการสะท้อนตนเองในสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ต้องพัฒนา
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมวันปิดเรียน และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
-การสร้างข้อตกลงในการเรียนรู้
-การประเมินและสะท้อนตนเอง
ทักษะ
-
 สื่อสารกับผู้อื่น นำเสนองานให้ผู้อื่นเข้าใจ
- อยู่ร่วมกับผู้อื่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- มุ่งมั่น ตั้งใจ รับผิดชอบ
- เป็นนักเรียนรู้

Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcome


พฤหัสบดี
โจทย์
วรรณกรรม สายลมกับทุ่งหญ้า
คำถาม:
นักเรียนคิดว่าเนื้อหาของสายลมกับทุ่งหญ้าจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
เครื่องมือคิด :
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิด
- Blackboard Share วิเคราะห์ สังเคราะห์คำถาม เพื่อหาคำตอบ
- Show and Share การนำเสนองาน
- Wall Thinking ผลงาน
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- สายลมกับทุ่งหญ้า
ขั้นนำ  
ทบทวนกิจกรรมเมื่อวาน  และครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนคิดว่าจะได้เรียนเรื่องอะไรในQuarter นี้ เพราะอะไร
ขั้นสอน  
ชง :
ครูแนะนำวรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้าที่จะได้เรียนใน Quarter นี้
เชื่อม :
นักเรียนแสดงความคิดเห็น พร้อมบอกเหตุผล แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์คำถามเพื่อหาคำตอบ (สายลมกับทุ่งหญ้า) ร่วมกัน โดยครูช่วยเขียนบนกระดาน
ใช้:
ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นให้นักเรียนวาดภาพ สายลมกับทุ่งหญ้า ในจินตนาการ
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนพูดคุยสรุปสิ่งที่เรียนในวันนี้
ชิ้นงาน
ภาพวาดนิทานสายลมกับทุ่งหญ้าตามจินตนาการ

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับคำใบ้ที่ครูถาม
วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับคำถาม
นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
จินตนาการอย่างสร้างสรรค์
ทักษะ
-
 คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบคำ หรือประโยคได้อย่างเหมาะสม
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ฟัง และการจัดการข้อมูลที่ได้จากการฟังนำมาเขียนสรุปตามความเข้าใจได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
-ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขียน และสื่อสาร


ตัวอย่างชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน Quarter4 ครูกล่าวทักทายนักเรียนครูและนักเรียนเล่าเรื่องกิจกรรมในช่วงปิดเทอม พี่เฟรม พี่บียร์ : พวกผมได้บวชเรียนและได้ไปเที่ยวอยุธยาด้วยครับครู พี่มอญ: ผมช่วยแม่ปลูกมันอยู่บ้านครับ พี่มิกซ์: หนูช่วยแม่ปลูกผักที่บ้านค่ะ หลังจากจบการสนทนาครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงร่วมกันในห้องเรียนและทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ ครูแนะนำหนังสือวรรณกรรมเรื่องสายลมกับทุ่งหญ้าให้เรียนดู ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเนื้อหาของสายลมกับทุ่งหญ้าจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น” พี่บาส: เหมือนฤดูกาลครับหมุนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนั้นๆ พี่น้ำมนต์: เรื่องสายลมกับทุ่งหญ้าเหมือนทุกสิ่งสัมพันธ์กันถึงแม้ว่าสายลมจะพัดผ่านไปแต่ทุ่งหญ้าก็ยังอยู่ค่ะ พี่น้ำอ้อย: เรื่องสายลมกับทุ่งหญ้าเหมือนเราเป็นเด็กค่ะพอเราโตขึ้นเราก็ไปทำงานที่อื่นแต่สุดท้ายแล้วเราก็กลับมายังถิ่นที่เราอยู่ค่ะเหมือนสายลมที่พัดไปแล้วก็ต้องกลับมาหาทุ่งหญ้าเหมือนเดิมค่ะ หลังจากจบการสนทนาครูให้นักเรียนได้เขียนคาดเดาเรื่องและเขียนเล่าเรื่องตามจินตนาการ ในชั่วโมงต่อมาครูบทวนสิ่งที่เรียนรู้ผ่านมาในรูปแบบ Mind Mapping (ก่อนการเรียนรู้)

    ตอบลบ