เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก: นักเรียนเรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องราวจากวรรณกรรม “ สายลมกับทุ่งหญ้าได้อย่างมีวิจารณญาณ เข้าใจความหมายของคำหรือวลีที่ผู้แต่งที่ต้องการสื่อ เชื่อมโยงกับหลักภาษาชนิดของคำและประโยค รวมทั้งสามารถจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน การแต่งเรื่องราวใหม่ การตีความอธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล เห็นคุณค่าและมีนิสัยรักการอ่าน

week8

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
ภาคเรียนที่  ๑  Quarter  1   ปีการศึกษา ๒๕๕๘                                                                                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สัปดาห์ที่  ๘  วันที่  ๒๙ – ๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๘                                                                          เวลาเรียน ๔  คาบ  ( ๑ ชั่วโมง / คาบ)
หน่วยการเรียนรู้ : วรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้า

......................................................................................................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์  :  ตอน เด็กวัด
สาระสำคัญ :  การศึกษาเล่าเรียนมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต  หากมีความขยันหมั่นเพียรย่อมเกิดความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น และการดำเนินชีวิตของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไป หากมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เชื่อว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาไปใช้ในทางที่ถูกต้องและสามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
Big  Question :    คนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีผลดีหรือผลเสียอย่างไร ?         

เป้าหมายย่อย :  นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผลสามารถอ่านและเขียนคำที่มี รร หันได้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  สามารถฟังนิทาน เรื่องราวแล้วจับใจความสำคัญได้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทานไปใช้ในชีวิตได้

Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcome
โจทย์
อ่านวรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้าตอน  เด็กวัด
คำถาม:
ในขณะที่เรายังมีชีวิต เราจะดำรงชีวิตและดูแลคนรอบข้างเราอย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน (สิ่งที่ได้จากการอ่านนิทาน)
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- Show and Share สิ่งที่ได้เรียนรู้จากนิทานและผลงานภาพประกอบเรื่องที่อ่าน
- Round Table สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และสิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับตนเอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- วรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้าตอน  เด็กวัด
ขั้นนำ
ครูทักทายนักเรียนและสนทนาแลกเปลี่ยนมารยาทในการอ่าน
ขั้นสอน
ชง:
นักเรียนอ่านเรื่องโดยการอ่านออกเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่องพร้อมกัน และอ่านทีละคน)
เชื่อม:
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง ดังนี้
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนช่วยกันสรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริงนักเรียนจะสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร
ประเมินค่า:นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : ให้นักเรียนเขียนสรุปเรื่องลำดับเหตุการณ์ของเรื่องโดยออกแบบภาพประกอบและให้คำนิยามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านในแง่มุมใหม่ต่างจากเรื่องที่อ่าน
ใช้:
  นักเรียนเขียนสรุปแผนภาพโครงเรื่อง และแต่งตอนจบใหม่
ขั้นสรุป   
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้

ภาระงาน
- อ่านอ่านวรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้าตอน  เด็กวัด
- สรุปเรื่อง ข้อคิด และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านนิทาน

ชิ้นงาน
 แผนภาพโครงเรื่อง


ความรู้
คำศัพท์และความหมายของคำ(จากเรื่องที่อ่าน)

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบใหม่ แง่มุมใหม่ที่ได้จาการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น ผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
- อ่านออกเสียง การอ่านในใจ
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องที่อ่าน
-เขียนสรุปองค์ความรู้
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
-เป็นนักอ่าน รักการอ่าน

Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcome


โจทย์
 การใช้คำ รร
 คำถาม:
- นักเรียนจะอ่าน และใช้คำที่มี รร อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน และคำที่มี รร
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับคำที่มี รร(จะอ่านและนำไปใช้อย่างไร)
- Show and Share การแต่งประโยคจากคำที่มี รร
- Round Table สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการอ่าน การเขียน และการใช้คำที่มี รร
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- วรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้าตอน เด็กวัด

ขั้นนำ
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับวรรณกรรมที่อ่าน นักเรียนช่วยกันทบทวน สรุปเรื่องอีกครั้ง

ขั้นสอน
ชง:
- ครูแจกบัตรคำศัพท์ คำ รร หัน และคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันให้นักเรียนช่วยจัดหมวดหมู่คำศัพท์ 
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร นักเรียนช่วยกันสนทนาแสดงความคิดเห็น
เชื่อม:
- นักเรียนคิดว่าจะสามารถนำคำเหล่านี้ไปใช้แต่งเรื่อง หรือแต่งประโยคได้อย่างไร
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน แต่ละกลุ่มช่วยกันหาคำความหมายศัพท์คำ รร หันจากเรื่องที่อ่านและจากหนังสือเรื่องอื่นๆ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำศัพท์และความหมายของคำที่ได้จากเรื่องที่อ่าน (คำ รร หัน)
ใช้:
นักเรียนเลือกคำศัพท์คำที่มี รร หัน ๑๐ คำแต่งนิทานตามจินตนาการ

ขั้นสรุป
- ครูสุ่มให้นักเรียน ๔-๕ คน นำเสนอผลงานการแต่งนิทานของตนเอง
- ครูและนักเรียนพูดคุยสรุปสิ่งที่เรียนในวันนี้

ภาระงาน
-อ่านคำที่มี รร และสนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายและคำที่ออกเสียงเหมือนกัน
- แบ่งกลุ่ม หาความหมายของคำศัพท์
- นำเสนอคำศัพท์ที่ได้จากการอ่านนิทาน

ชิ้นงาน
เขียนแต่งนิทานคำที่มี รร หัน

ความรู้
การใช้คำที่มี รร

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงานแต่งประโยค
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองานผ่านการนำเสนอแลกเปลี่ยน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความหมายของคำศัพท์
- เขียนแต่งนิทานและการวาดภาพ
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- ยอมรับความคิดเห็น เห็นคุณค่า และชื่นชมความสามารถของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcome

โจทย์
 การใช้คำ รร
 คำถาม:
- นักเรียนจะอ่าน และใช้คำที่มี รร อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน และคำที่มี รร
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับคำที่มี รร(จะอ่านและนำไปใช้อย่างไร)
- Show and Share การแต่งประโยคจากคำที่มี รร
- Round Table สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการอ่าน การเขียน และการใช้คำที่มี รร
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- วรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้าตอน  เด็กวัด

ขั้นนำ
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำที่มี รร หันจากกาเรียนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
- ครูนำเพลง รร หัน มาให้นักเรียนร้อง
ขั้นสอน
ชง:
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “คำ รร หัน ใช้อย่างไร”

เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคำ รร หัน และการใช้
- ครูและนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ลักษณะของคำ รร หัน ทุกคนช่วยกันสนทนาแลกเปลี่ยน
ใช้:
 นักเรียนเลือกสรุปสิ่งที่ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับคำ รร หัน มาแต่งเป็นเพลง  กลอน  กวี  

ขั้นสรุป
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูและนักเรียนพูดคุยสรุปสิ่งที่เรียนในวันนี้
ภาระงาน
- ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคำที่มี รร การอ่าน การเขียน ความหมายและการนำไปใช้
- นำเสนอผลงาน
เพลง กลอน  กวี  จากคำ รร 

ชิ้นงาน
-เพลง  กลอน  กวี  (รร หัน)

ความรู้
การใช้คำที่มี รร

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบคำศัพท์
 - สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองานผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความหมายของคำศัพท์
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- ยอมรับความคิดเห็น เห็นคุณค่า และชื่นชมความสามารถของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น


Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcomeพฤ
โจทย์
 สรุปองค์ความรู้
คำถาม:
- นักเรียนจะใช้ และอ่านคำ รร
เครื่องมือคิด :
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ศึกษาค้นคว้าและการสรุปองค์ความรู้
- Round Table สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำ รร
- Show and Share  แผนภาพความคิดและการ์ตูนช่อง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- วรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้าตอน  เด็กวัด

ขั้นนำ
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการใช้คำที่มี รร หัน การแต่งเรื่องตามจินตนาการ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ขั้นสอน
ชง:
- นักเรียนสามารถนำคำที่มี รร หันไปใช้ได้อย่างไรบ้าง นักเรียนช่วยกันสนทนาแสดงความคิดเห็น
เชื่อม:
- นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ คำ รร หัน  นำไปใช้อย่างไร
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำคำศัพท์ที่มี รร หันไปแต่งเรื่อง แต่งนิทาน หรือการ์ตูนช่องเพื่อเผยแพร่นำเสนออย่างไร”
ใช้:
 นักเรียนแต่งนิทาน การ์ตูนช่องหรือแต่งเรื่องจากคำศัพท์ที่มี รร หัน
ขั้นสรุป
- ครูสุ่มให้นักเรียน ๔-๕ คน นำเสนอผลงานการ์ตูนช่องของตนเอง
- ครูและนักเรียนพูดคุยสรุปสิ่งที่เรียนในวันนี้
ภาระงาน
- สนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านและการเรียนรู้
- นำเสนอผลงาน

ชิ้นงาน
- การ์ตูนช่องคำ รร หัน
- สรุปองค์ความรู้

ความรู้
การอ่าน การเขียน และการใช้คำที่มี รร

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงานการ์ตูนช่อง
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองานผ่านการนำเสนอแลกเปลี่ยน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอ่าน การเขียนคำที่มี รร ผ่านการ์ตูนช่อง
- เขียนแต่งเรื่องตามจินตนาการและการวาดภาพ (การ์ตูนช่อง)
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- ยอมรับความคิดเห็น เห็นคุณค่า และชื่นชมความสามารถของผู้อื่น


ตัวอย่างชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป๔ เรียนรู้หลักภาษาการใช้คำ รร หัน ผ่านการอ่านวรรณกรรมเรื่องสายลมกับทุ่งหญ้าตอนเจ้าด่างจากไป ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน อ่านคนเดียว อ่านในใจ หลังจากที่อ่านเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดทบทวนเรื่องที่อ่าน ตัวละครมีใครบ้าง เหตุการณ์ในเรื่อง ข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเรื่องสายลมกับทุ่งหญ้า หลังจากนั้นพี่ป.๔ สรุปเรื่องที่อ่านในรูปแบบการ์ตูนช่อง ในชั่วโมงต่อมาครูมีบัตรคำมาให้นักช่วยจำแนกว่าเป็นคำประเภทไหน นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเพื่อช่วยจำแนกบัตรคำที่ครูให้ หลังจากที่นักเรียนช่วยกันแยกเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนใช้เกณ์อะไรในการจัดหมวดหมู่คำศัพท์ พี่ๆป๔: คำที่มี รร หัน เหมือนกันครับ/ค่ะ หลังจากนั้นครูให้นักเรียนเลือกคำที่มี รร หัน ๑๐ คำ นำมาแต่งนิทาน ๑ เรื่อง ในชั่วโมงต่อมาครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันอังคารครูให้นักเรียนศึกษาคำที่ใช้ รร หัน หลังจากนั้นครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมนักเรียนแต่ละคนพูกคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ไปค้นความมาหลังจาำนั้นครูให้นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับ รร หัน ในรูปแบบ เพลงฉ่อย แต่งกลอน กวี ฯลฯ และนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง

    ตอบลบ