เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก: นักเรียนเรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องราวจากวรรณกรรม “ สายลมกับทุ่งหญ้าได้อย่างมีวิจารณญาณ เข้าใจความหมายของคำหรือวลีที่ผู้แต่งที่ต้องการสื่อ เชื่อมโยงกับหลักภาษาชนิดของคำและประโยค รวมทั้งสามารถจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน การแต่งเรื่องราวใหม่ การตีความอธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล เห็นคุณค่าและมีนิสัยรักการอ่าน

week7

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
ภาคเรียนที่  ๑  Quarter  1   ปีการศึกษา ๒๕๕๘                                                                                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สัปดาห์ที่  ๗  วันที่  ๒๒ – ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๕๘                                                                        เวลาเรียน ๔  คาบ  ( ๑ ชั่วโมง / คาบ)
หน่วยการเรียนรู้ : วรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้า

......................................................................................................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์  :  ตอนเจ้าด่างจากไป
สาระสำคัญ :  การตายเป็นความสมดุลของธรรมชาติ เราไม่อาจรั้งสิ่งใดไว้ได้
Big  Question :    ในขณะที่เรายังมีชีวิต เราจะดำรงชีวิตและดูแลคนรอบข้างเราอย่างไร        

เป้าหมายย่อย :  นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผลสามารถอ่านและเขียนคำที่มี รร หันได้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  สามารถฟังนิทาน เรื่องราวแล้วจับใจความสำคัญได้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทานไปใช้ในชีวิตได้
Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcome
โจทย์
อ่านวรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้าตอน  เจ้าด่างจากไป
คำถาม:
ในขณะที่เรายังมีชีวิต เราจะดำรงชีวิตและดูแลคนรอบข้างเราอย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน (สิ่งที่ได้จากการอ่านนิทาน)
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- Show and Share สิ่งที่ได้เรียนรู้จากนิทานและผลงานภาพประกอบเรื่องที่อ่าน
- Round Table สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และสิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับตนเอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- วรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้าตอน  เจ้าด่างจากไป
ขั้นนำ
ครูทักทายนักเรียนและสนทนาแลกเปลี่ยนมารยาทในการอ่าน
ขั้นสอน
ชง:
นักเรียนอ่านเรื่องโดยการอ่านออกเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่องพร้อมกัน และอ่านทีละคน)
เชื่อม:
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง ดังนี้
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนช่วยกันสรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริงนักเรียนจะสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร
ประเมินค่า:นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : ให้นักเรียนเขียนสรุปเรื่องลำดับเหตุการณ์ของเรื่องโดยออกแบบภาพประกอบและให้คำนิยามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านในแง่มุมใหม่ต่างจากเรื่องที่อ่าน
ใช้:
  นักเรียนเขียนสรุปแผนภาพโครงเรื่อง และแต่งตอนจบใหม่
ขั้นสรุป   
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้

ภาระงาน
- อ่านนิทานเรื่องพระราชากับนายทึ่ม
- สรุปเรื่อง ข้อคิด และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านนิทาน

ชิ้นงาน
 แผนภาพโครงเรื่อง


ความรู้
คำศัพท์และความหมายของคำ(จากเรื่องที่อ่าน)

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบใหม่ แง่มุมใหม่ที่ได้จาการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น ผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
- อ่านออกเสียง การอ่านในใจ
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องที่อ่าน
-เขียนสรุปองค์ความรู้
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
-เป็นนักอ่าน รักการอ่าน

Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcome


โจทย์
 การใช้คำ รร
 คำถาม:
- นักเรียนจะอ่าน และใช้คำที่มี รร อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน และคำที่มี รร
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับคำที่มี รร(จะอ่านและนำไปใช้อย่างไร)
- Show and Share การแต่งประโยคจากคำที่มี รร
- Round Table สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการอ่าน การเขียน และการใช้คำที่มี รร
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- วรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้าตอน  เจ้าด่างจากไป

ขั้นนำ
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน นักเรียนช่วยกันทบทวน สรุปเรื่องอีกครั้ง

ขั้นสอน
ชง:
- ครูติดบัตรคำศัพท์ คำ รร หัน และคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันบนกระดาน นักเรียนอ่านคำที่ติดบนกระดานพร้อมๆ กัน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร นักเรียนช่วยกันสนทนาแสดงความคิดเห็น
เชื่อม:
- นักเรียนคิดว่าจะสามารถนำคำเหล่านี้ไปใช้แต่งเรื่อง หรือแต่งประโยคได้อย่างไร
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน แต่ละกลุ่มช่วยกันหาคำความหมายศัพท์คำ รร หันจากเรื่องที่อ่านและจากหนังสือเรื่องอื่นๆ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำศัพท์และความหมายของคำที่ได้จากเรื่องที่อ่าน (คำ รร หัน)
ใช้:
นักเรียนเลือกคำศัพท์คำที่มี รร หัน ๑๐ คำแต่งนิทานตามจินตนาการ

ขั้นสรุป
- ครูสุ่มให้นักเรียน ๔-๕ คน นำเสนอผลงานการแต่งนิทานของตนเอง
- ครูและนักเรียนพูดคุยสรุปสิ่งที่เรียนในวันนี้

ภาระงาน
-อ่านคำที่มี รร และสนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายและคำที่ออกเสียงเหมือนกัน
- แบ่งกลุ่ม หาความหมายของคำศัพท์
- นำเสนอคำศัพท์ที่ได้จากการอ่านนิทาน

ชิ้นงาน
เขียนแต่งนิทานคำที่มี รร หัน

ความรู้
การใช้คำที่มี รร

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงานแต่งประโยค
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองานผ่านการนำเสนอแลกเปลี่ยน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความหมายของคำศัพท์
- เขียนแต่งนิทานและการวาดภาพ
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- ยอมรับความคิดเห็น เห็นคุณค่า และชื่นชมความสามารถของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcome

โจทย์
 การใช้คำ รร
 คำถาม:
- นักเรียนจะอ่าน และใช้คำที่มี รร อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน และคำที่มี รร
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับคำที่มี รร(จะอ่านและนำไปใช้อย่างไร)
- Show and Share การแต่งประโยคจากคำที่มี รร
- Round Table สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการอ่าน การเขียน และการใช้คำที่มี รร
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- วรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้าตอน  เจ้าด่างจากไป

ขั้นนำ
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำที่มี รร หันจากกาเรียนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ขั้นสอน
ชง:
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “คำ รร หัน ใช้อย่างไร”

เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคำ รร หัน และการใช้
- ครูและนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ลักษณะของคำ รร หัน และคำบันทั่วไปว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ทุกคนช่วยกันสนทนาแลกเปลี่ยน
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕ กลุ่มเท่าๆ เขียนคำศัพท์ที่มี รร หันให้มากที่สุดภายในเวลา ๕ นาที และแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
ใช้:
 นักเรียนเลือกคำศัพท์คำบันและคำที่มี รร หัน ไม่ซ้ำกันคนละ ๓ คำ ทำบัตรคำศัพท์ คำ รร หัน

ขั้นสรุป
- ครูสุ่มให้นักเรียน ๔-๕ คน นำเสนอผลงานนิทานของตนเอง
- ครูและนักเรียนพูดคุยสรุปสิ่งที่เรียนในวันนี้

ภาระงาน
- ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคำที่มี รร การอ่าน การเขียน ความหมายและการนำไปใช้
- แบ่งกลุ่ม เขียนคำศัพท์คำ รร
- นำเสนอผลงานนิทานจากคำ รร 

ชิ้นงาน
-บัตรคำบันและคำ รร หัน
Mind Mapping คำ รร หัน

ความรู้
การใช้คำที่มี รร

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบคำศัพท์
 - ทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองานผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความหมายของคำศัพท์
- ทักษะการเขียน การวาดภาพ
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- ยอมรับความคิดเห็น เห็นคุณค่า และชื่นชมความสามารถของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น


Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcomeพฤ
โจทย์
 สรุปองค์ความรู้
คำถาม:
- นักเรียนจะใช้ และอ่านคำ รร
เครื่องมือคิด :
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ศึกษาค้นคว้าและการสรุปองค์ความรู้
- Round Table สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำ รร
- Show and Share  แผนภาพความคิดและการ์ตูนช่อง

บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- วรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้าตอน  เจ้าด่างจากไป

ขั้นนำ
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการใช้คำที่มี รร หัน การแต่งเรื่องตามจินตนาการ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ขั้นสอน
ชง:
- นักเรียนสามารถนำคำที่มี รร หันไปใช้ได้อย่างไรบ้าง นักเรียนช่วยกันสนทนาแสดงความคิดเห็น
เชื่อม:
- นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ คำ รร หัน  คำบัน และคำบรร ว่าใช้อย่างไร
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำคำศัพท์ที่มี รร หันไปแต่งเรื่อง แต่งนิทาน หรือการ์ตูนช่องเพื่อเผยแพร่นำเสนออย่างไร”
ใช้:
 นักเรียนแต่งนิทาน การ์ตูนช่องหรือแต่งเรื่องจากคำศัพท์ที่มี รร หัน ครูช่วยแนะนำแต่ละคนกลุ่มตามความเหมาะสม
ขั้นสรุป
- ครูสุ่มให้นักเรียน ๔-๕ คน นำเสนอผลงานการ์ตูนช่องของตนเอง
- ครูและนักเรียนพูดคุยสรุปสิ่งที่เรียนในวันนี้
ภาระงาน
- สนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านและการเรียนรู้
- นำเสนอผลงาน

ชิ้นงาน
- การ์ตูนช่องคำ รร หัน
- สรุปองค์ความรู้

ความรู้
การอ่าน การเขียน และการใช้คำที่มี รร

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงานการ์ตูนช่อง
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองานผ่านการนำเสนอแลกเปลี่ยน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอ่าน การเขียนคำที่มี รร ผ่านการ์ตูนช่อง
- เขียนแต่งเรื่องตามจินตนาการและการวาดภาพ (การ์ตูนช่อง)
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- ยอมรับความคิดเห็น เห็นคุณค่า และชื่นชมความสามารถของผู้อื่น


ตัวอย่างชิ้นงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น