เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก: นักเรียนเรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องราวจากวรรณกรรม “ สายลมกับทุ่งหญ้าได้อย่างมีวิจารณญาณ เข้าใจความหมายของคำหรือวลีที่ผู้แต่งที่ต้องการสื่อ เชื่อมโยงกับหลักภาษาชนิดของคำและประโยค รวมทั้งสามารถจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน การแต่งเรื่องราวใหม่ การตีความอธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล เห็นคุณค่าและมีนิสัยรักการอ่าน

week4

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
ภาคเรียนที่  ๑  Quarter  1   ปีการศึกษา ๒๕๕๘                                                                                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สัปดาห์ที่  ๔  วันที่  ๑ – ๕   มิถุนายน   ๒๕๕๘                                                                             เวลาเรียน ๔  คาบ  ( ๑ ชั่วโมง / คาบ)
หน่วยการเรียนรู้ : วรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้า

......................................................................................................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์  :    ตอน ผู้ครอบครอง      ตอน ผู้ที่สะสมจะถูกแย่งชิง
สาระสำคัญ :                เราไม่สามารถเป็นเจ้าของสิ่งใดได้ เราเป็นเพียงผู้อาศัยเท่านั้น
Big  Question :            นักเรียนจะเป็นผู้อาศัยที่มีคุณค่าได้อย่างไร

เป้าหมายย่อย : นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผลสามารถอ่านและเขียนคำประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ได้มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  สามารถฟังนิทาน เรื่องราวแล้วจับใจความสำคัญ วิเคราะห์เรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผลได้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทานไปใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcomeจันทร์
โจทย์
 การใช้คำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์

คำถาม:
นักเรียนจะเป็นผู้อาศัยที่มีคุณค่าได้อย่างไร

เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- Show and Share แผนภาพโครงเรื่อง
- Wall Thinking ผลงานแผนภาพโครงเรื่อง
-พฤติกรรมสมอง จากการอ่านนิทาน และสรุปนิทานที่อ่าน

บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- วรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้า
ตอน ผู้ครอบครอง     
ตอน ผู้ที่สะสมจะถูกแย่งชิง
ขั้นนำ
ครูและนักเรียนทักทายและสนทนากิจกรรมวันหยุด นักเรียนได้ไปทำอะไรมาบ้าง
ขั้นสอน
ชง:
นักเรียนอ่านเรื่องโดยการอ่านออกเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่องพร้อมกัน และอ่านทีละคน)
เชื่อม:
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง ดังนี้
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนช่วยกันสรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริงนักเรียนจะสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร
ประเมินค่า:นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : ให้นักเรียนเขียนสรุปเรื่องลำดับเหตุการณ์ของเรื่องโดยออกแบบภาพประกอบและให้คำนิยามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านในแง่มุมใหม่ต่างจากเรื่องที่อ่าน
ใช้:
  นักเรียนแต่งตอนจบและวาดภาพประกอบใหม่
ขั้นสรุป   
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้

ภาระงาน
-อ่านนิทานเรื่อง ยืมไข่
- สรุปเรื่องที่อ่าน สิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับตนเอง และสนทนาแลกเปลี่ยน
- สรุปแผนภาพโครงเรื่อง วรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้า
ตอน ผู้ครอบครอง     
ตอน ผู้ที่สะสมจะถูกแย่งชิง

ชิ้นงาน
 แต่งเรื่องและวาดภาพประกอบตอนจบใหม่

ความรู้
การอยู่ร่วมกันและการพึ่งพากันและกัน (เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยง)
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงานแผนภาพโครงเรื่อง แง่มุมใหม่ที่ได้จาการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองานผ่านการแสดงละคร
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
- อ่านออกเสียง การอ่านในใจ
-เขียนสรุปองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
-เป็นนักอ่าน รักการอ่าน

Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcome

อังคาร
โจทย์
 การใช้ และการอ่านคำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์
คำถาม:
- นักเรียนจะใช้ และอ่านคำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์อย่างไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน (คำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์)
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- Show and Share การแต่งประโยค แต่งเรื่องจากคำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์
- Wall Thinking ผลงานเรื่องจากคำศัพท์ใหม่ในเรื่องที่อ่าน
- Round Table สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- วรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้า
ตอน ผู้ครอบครอง     
ตอน ผู้ที่สะสมจะถูกแย่งชิง
ขั้นนำ
ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เพื่อทบทวนเนื้อหาและเรื่องราวของเรื่องที่อ่าน

ขั้นสอน
ชง:
-  ครูเขียนคำศัพท์คำประวิสรรชนีย์และคำไม่ประวิสรรชนีย์บนกระดาน โดยใช้คำศัพท์จากเรื่องยืมไข่ (คำศัพท์ใหม่)
-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบนกระดาน” นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-  “นักเรียนจะจัดหมวดหมู่อย่างไร” นักเรียนช่วยกันจัดหมวดหมู่ของคำศัพท์บนกระดานตามความเข้าใจ พร้อมเสนอแนะคำศัพท์จากเรื่องเพิ่มเติม
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำประวิสรรชนีย์และคำไม่ประวิสรรชนีย์และการนำไปใช้ผ่านคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนจะนำใช้ได้อย่างไรบ้าง
- นักเรียนช่วยกันเสนอแนะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง ความหมายของคำศัพท์ และการนำคำศัพท์ไปใช้ พร้อมทั้งช่วยกันเสนอแนะคำศัพท์เพิ่มเติม
ใช้:
นักเรียนนำคำศัพท์ใหม่จากเรื่องที่อ่านไปใช้ในการแต่งเรื่องตามจินตนาการ
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับคำประวิสรรชนีย์และคำไม่ประวิสรรชนีย์ และสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการนำไปใช้เพิ่มเติม


ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งเรื่อง และการนำคำศัพท์ไปใช้ให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น
- วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่คำศัพท์(คำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์)และสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านนิทาน
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ชิ้นงาน
เขียนแต่งเรื่องใหม่จากคำศัพท์ในเรื่องที่อ่าน


ความรู้
- คำ และการใช้คำประวิสรร และไม่ประวิสรรชนีย์
- การเขียนแต่งเรื่องตามจินตนาการและการวาดภาพประกอบเรื่องที่เขียน
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงานแผนภาพโครงเรื่อง แง่มุมใหม่ที่ได้จากการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองานผ่านการนำเสนอแลกเปลี่ยน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนๆ
- อ่านออกเสียง การอ่านในใจ
-เขียนแต่งเรื่องตามจินตนาการและการวาดภาพ
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- ยอมรับความคิดเห็น เห็นคุณค่า และชื่นชมความสามารถของผู้อื่น
Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcome

พุธ
โจทย์
 การใช้ และการอ่านคำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์
คำถาม:
- นักเรียนจะใช้ และอ่านคำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์อย่างไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม (คำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์)
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ศึกษาค้นคว้า(ประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์)
- Show and Share แต่งเรื่องจากคำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์
- Wall Thinking ผลงานแต่งเรื่องตามจินตนาการ
- Round Table สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์
บรรยากาศ/สื่อ :
- ตัวอย่างคำประวิสรรชนีย์และคำไม่ประวิสรรชนีย์
- ห้องเรียน
- วรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้า
ตอน ผู้ครอบครอง     
ตอน ผู้ที่สะสมจะถูกแย่งชิง
ขั้นนำ
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการเรียนที่ผ่านมา และอ่านนิทานให้ฟัง นักเรียนฟังนิทานและช่วยกันแลกเปลี่ยนคำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์จากเรื่องที่ฟัง

ขั้นสอน
ชง:
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “คำประวิสรรชนีย์และคำไม่ประวิสรรชนีย์ มีลักษณะอย่างไร” นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ๖คน แต่ละกลุ่มค้นคว้าและศึกษาเกี่ยวกับคำประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเกี่ยวกับคำประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์และการนำไปใช้
- ครูให้นักเรียนหาคำศัพท์คำคำประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์พร้อมทั้งความหมายของคำและการนำไปใช้เพิ่มเติม เมื่อได้คำตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วครูและนักเรียนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน

ใช้:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกคำศัพท์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน ๑๐ คำแต่งเรื่องตามจินตนาการ

ขั้นสรุป
- ครูและนักเรียนพูดคุยสรุปสิ่งที่เรียนในวันนี้ เกี่ยวกับคำควบกล้ำและการนำไปใช้
การบ้าน แต่งประโยคจากคำประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ที่กำหนดให้

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งเรื่อง และการนำคำศัพท์ไปใช้ให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น
- วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่คำศัพท์(คำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์)และสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ชิ้นงาน
แต่งเรื่องตามจินตนาการ

ความรู้
- คำ และการใช้คำประวิสรร และไม่ประวิสรรชนีย์
- การเขียนแต่งเรื่องตามจินตนาการและการวาดภาพประกอบเรื่องที่เขียน
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงานแผนภาพโครงเรื่อง แง่มุมใหม่ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองานผ่านการนำเสนอแลกเปลี่ยน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนๆ
- ทักษะการอ่านออกเสียง การอ่านในใจ
-เขียนแต่งเรื่องตามจินตนาการและการวาดภาพ
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
-เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
-ยอมรับความคิดเห็น เห็นคุณค่า และชื่นชมความสามารถของตนเองและผู้อื่น


Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcome
พฤหัสบดี
โจทย์
 สรุปองค์ความรู้
คำถาม:
- นักเรียนจะใช้ และอ่านคำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์อย่างไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง
เครื่องมือคิด :
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ศึกษาค้นคว้าและการสรุปองค์ความรู้ (คำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์)
- Round Table สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์
- Show and Share  แผนภาพความคิดคำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- วรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้า
ตอน ผู้ครอบครอง     
ตอน ผู้ที่สะสมจะถูกแย่งชิง
ขั้นนำ  
ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเรียนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ขั้นสอน
ชง:
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด:
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องยืมไข่ จะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไร
- นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์และข้อคิดที่ได้จากการอ่านนิทาน
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์
ใช้:
นักเรียนสรุปองค์ความรู้ในรูปแบบนิทาน

ขั้นสรุป
ครูสุ่มให้นักเรียนนำเสนอผลงาน๕-๖ คน
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งเรื่อง และการนำคำศัพท์ไปใช้ให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น
- วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่คำศัพท์(คำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์)และสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากนิทานและคำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ชิ้นงาน
นิทานการเรียนรู้จาวรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้า
ตอน ผู้ครอบครอง     
ตอน ผู้ที่สะสมจะถูกแย่งชิง
 คำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์

ความรู้
การใช้
คำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงานแผนภาพโครงเรื่อง แง่มุมใหม่ที่ได้จากการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองานผ่านการแสดงละคร
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนำไปปรับใช้กับตนเอง
-เขียนสรุปองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- นักสร้างสรรค์ นักออกแบบกิจกรรม


ตัวอย่างชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป๔ ได้เรียนรู้หลักภาษาเรื่องคำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์ผ่านการอ่านวรรณกรรมเรื่องสายลมกับทุ่งหญ้า ตอน ผู้ครอบครอง ตอน ผู้ที่สะสมจะถูกแย่งชิง ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน อ่านคนเดียว อ่านในใจ หลังจากที่อ่านเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดทบทวนเรื่องที่อ่าน ตัวละครมีใครบ้าง เหตุการณ์ในเรื่อง ข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเรื่องสายลมกับทุ่งหญ้า หลังจากนั้นพี่ป.๔ สรุปเรื่องที่อ่านในรูปแบบแผนภาพโครงเรื่อง ชั่วโมงต่อมาครูนำคำศัพท์คำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์มาเขียนบนกระดานให้นักเรียนดู เช่น มะระ กะทะ มะลิ กระปุก กระดาน ขโมย ขยัน ธรรม หลังจากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร ได้เรียนรู้อะไร พี่คิดว่าเเป็นคำชนิดไหน พี่น้ำอ้อย พี่อั้ม พี่น้ำฝน พี่หอม: คำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์ค่ะเพราะว่าคำประวิสรรวิสรรชนีย์มีสระอะ ส่วนคำไม่ประวิสรรชนีย์ไม่มีสระ ะ เช่น คำว่า ขโมย สระอะจะลดรูและเปลี่ยนรูปค่ะครู หลังจากนั้นครูให้นักเรียนค้นหาข้อมุลคำประวิสรรและไม่ประวิสรรชนีย์หลังจากที่หาข้อมูลเสร็จครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สืบค้นมาหลังจากนั้นนักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ในรูปแบบที่น่าสนใจและนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง

    ตอบลบ