เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก: นักเรียนเรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องราวจากวรรณกรรม “ สายลมกับทุ่งหญ้าได้อย่างมีวิจารณญาณ เข้าใจความหมายของคำหรือวลีที่ผู้แต่งที่ต้องการสื่อ เชื่อมโยงกับหลักภาษาชนิดของคำและประโยค รวมทั้งสามารถจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน การแต่งเรื่องราวใหม่ การตีความอธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล เห็นคุณค่าและมีนิสัยรักการอ่าน

week3

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
ภาคเรียนที่  ๑  Quarter  1   ปีการศึกษา ๒๕๕๘                                                                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สัปดาห์ที่  ๓  วันที่  ๒๕ – ๒๙   พฤษภาคม  ๒๕๕๘                                                                  เวลาเรียน ๔  คาบ  ( ๑ ชั่วโมง / คาบ)
หน่วยการเรียนรู้ : วรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้า

......................................................................................................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์  :  ตอน       ความอุดมสมบูรณ์ทั้งมวลตกลงมาพร้อมกับฝน      ตอน   ฤดูเก็บเกี่ยว
สาระสำคัญ :                วัฎจักรชีวิตของชาวไร่ชาวนา หมุนเวียนตามฤดูกาลรอบแล้วรอบเล่าทุกสรรพสิ่งพึ่งพาและสัมพันธ์กลมกลืนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
Big  Question :            ฤดูกาลเกี่ยวข้องกับโลกและสิ่งมีชีวิตอย่างไร
เป้าหมายย่อย : นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผลสามารถอ่านและเขียนคำที่มีอักษรนำ คำควบกล้ำ ได้มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  สามารถฟังนิทาน เรื่องราวแล้วจับใจความสำคัญได้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทานไปใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์

Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcome


จันทร์
โจทย์
 การใช้คำที่มีอักษรนำ

คำถาม:
-
ฤดูกาลเกี่ยวข้องกับโลกและสิ่งมีชีวิตอย่างไร

เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- Show and Share แผนภาพโครงเรื่อง
- Wall Thinking ผลงานแผนภาพโครงเรื่อง
-พฤติกรรมสมอง จากการอ่านนิทาน และสรุปนิทานที่อ่าน

บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- วรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้า                  ตอน   ความอุดมสมบูรณ์ทั้งมวลตกลงมาพร้อมกับฝน     
ตอน   ฤดูเก็บเกี่ยว


ขั้นนำ
ครูและนักเรียนทักทายและสนทนาแลกเปลี่ยนมารยาทในการอ่าน

ขั้นสอน
ชง:
นักเรียนอ่านเรื่องโดยการอ่านออกเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่องพร้อมกัน และอ่านทีละคน)
เชื่อม:
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง ดังนี้
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนช่วยกันสรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริงนักเรียนจะสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร
ประเมินค่า:นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : ให้นักเรียนเขียนสรุปเรื่องลำดับเหตุการณ์ของเรื่องโดยออกแบบภาพประกอบและให้คำนิยามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านในแง่มุมใหม่ต่างจากเรื่องที่อ่าน
ใช้:
  นักเรียนออกแบบบุคลิกของกระต่ายและลิงใหม่ นำเสนอผ่านละครสั้นๆ
ขั้นสรุป   
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านนิทาน
- นำเสนอละครบทบาทสมมติ และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

 ชิ้นงาน
แผนภาพโครงเรื่อง
ความรู้
-คำศัพท์ใหม่ในเรื่องที่อ่าน
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงานแผนภาพโครงเรื่อง แง่มุมใหม่ที่ได้จาการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองานผ่านการแสดงละคร
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนๆ
- การอ่านออกเสียง การอ่านในใจ
-เขียนสรุปองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
-เป็นนักอ่าน รักการอ่าน

Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcome

อังคาร
โจทย์
 การใช้ และการอ่านคำที่มีอักษรนำ
คำถาม:
- นักเรียนจะใช้ และอ่านคำที่มีอักษรนำอย่างไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน (คำที่มีอักษรนำ)
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- Show and Share การแต่งประโยค แต่งเรื่องจากคำที่มีอักษรนำ
- Wall Thinking ผลงานแผนภาพโครงเรื่อง
- Round Table สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำที่มีอักษรนำ
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- วรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้า
ตอน    ความอุดมสมบูรณ์ทั้งมวลตกลงมาพร้อมกับฝน    
 ตอน   ฤดูเก็บเกี่ยว

ขั้นนำ
ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เพื่อทบทวนเนื้อหาและเรื่องราวของเรื่องที่อ่าน
ขั้นสอน
ชง:
-  ครูเขียนคำศัพท์อักษรนำบนกระดาน โดยใช้คำศัพท์จากวรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้า ตอน    ความอุดมสมบูรณ์ทั้งมวลตกลงมาพร้อมกับฝน     ตอน   ฤดูเก็บเกี่ยว
 -  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบนกระดาน” นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-  “นักเรียนจะจัดหมวดหมู่อย่างไร” นักเรียนช่วยกันจัดหมวดหมู่ของคำศัพท์บนกระดานตามความเข้าใจ พร้อมเสนอแนะคำศัพท์จากเรื่องเพิ่มเติม
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอักษรนำและการนำไปใช้ผ่านคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนจะนำอักษรนำไปใช้ได้อย่างไรบ้าง
- นักเรียนช่วยกันเสนอแนะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง ความหมายของคำศัพท์ และการนำคำศัพท์ไปใช้ พร้อมทั้งช่วยกันเสนอแนะคำศัพท์เพิ่มเติม
ใช้:
นักเรียนนำคำศัพท์ไปใช้ในการแต่งเรื่องตามจินตนาการ
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับอักษรนำ และสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการนำไปใช้เพิ่มเติม
การบ้าน  คำคล้องจองจากคำศัพท์อักษรนำ อย่างน้อย ๑๐ คำ


ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น
- วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่คำศัพท์และสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านนิทาน
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ชิ้นงาน
เรื่องแต่งจากคำที่มีอักษรนำ 

ความรู้
คำศัพท์ใหม่ในเรื่องที่อ่าน
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงานแผนภาพโครงเรื่อง แง่มุมใหม่ที่ได้จากการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองานผ่านการแสดงละคร
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนๆ
- อ่านออกเสียง การอ่านในใจ
-เขียนแต่งเรื่องตามจินตนาการ
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
-เป็นนักอ่าน รักการอ่าน

Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcome
พุธ
โจทย์
 การใช้ และการอ่านคำควบกล้ำ
คำถาม:
- นักเรียนจะใช้ และอ่านคำควบกล้ำ
อย่างไร คำควบกล้ำใช้ทำอะไรได้บ้าง
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน (คำควบกล้ำ)
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- Show and Share การแต่งประโยค แต่งเรื่องจากคำควบกล้ำ
- Wall Thinking ผลงานแผนภาพโครงเรื่อง
- Round Table สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำควบกล้ำ
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- วรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้า ตอน       ความอุดมสมบูรณ์ทั้งมวลตกลงมาพร้อมกับฝน      ตอน   ฤดูเก็บเกี่ยว
- คลิปเพลงคำควบกล้ำ

ขั้นนำ
ครูพานักเรียนร้องเพลงคำควบกล้ำ

ขั้นสอน
ชง:
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “คำควบกล้ำ มีลักษณะอย่างไร” นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ๖คน แต่ละกลุ่มค้นคว้าและศึกษาเกี่ยวกับคำควบกล้ำ
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเกี่ยวกับคำควบกล้ำและการนำไปใช้
- ครูให้นักเรียนหาคำศัพท์คำควบกล้ำจากนิทานเรื่องลิงกับกระต่าย พร้อมทั้งความหมายของคำและการนำไปใช้

ใช้:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกคำศัพท์ที่ได้จากเรื่องที่อ่าน ๕ คำ แต่งเรื่องเพื่อนำไปใช้ในการแสดงละคร
- นักเรียนแต่ละกลุ่มซ้อมและนำเสนอละครคำควบกล้ำ

ขั้นสรุป
- ครูและนักเรียนพูดคุยสรุปสิ่งที่เรียนในวันนี้ เกี่ยวกับคำควบกล้ำและการนำไปใช้

การบ้าน แต่งเรื่องจากคำควบกล้ำที่กำหนดให้

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น
- วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่คำศัพท์และสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านนิทาน
- ซ้อม และนำเสนอผลงานละครบทบาทสมมติ และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ชิ้นงาน
ละครบทบาทสมมติ 


ความรู้
-คำศัพท์ใหม่ในเรื่องที่อ่าน
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงานแผนภาพโครงเรื่อง แง่มุมใหม่ที่ได้จากการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองานผ่านการแสดงละคร
-ทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนๆ
-เขียนแต่งเรื่องตามจินตนาการ
-แสดงละครบทบาทสมมติ
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- นักสร้างสรรค์ นักออกแบบกิจกรรม

Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcome

พฤหัสบดี
โจทย์
 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ให้ผู้อื่นเข้าใจ
คำถาม:
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง จะนำไปใช้กับตนเองอย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน (อักษรนำ คำควบกล้ำ)
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- Show and Share การสิ่งที่ได้เรียนรู้จากนิทาน
- Wall Thinking ผลงานภาพประกอบคำศัพท์
- Round Table สนทนาแลกเปลี่ยน ทบทวน เกี่ยวกับอักษรนำ คำควบกล้ำ
-Mind Mapping สรุปองค์ความรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
-วรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้า ตอน       ความอุดมสมบูรณ์ทั้งมวลตกลงมาพร้อมกับฝน      ตอน   ฤดูเก็บเกี่ยว

ขั้นนำ  
ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเรียนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ขั้นสอน
ชง:
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด:
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องวรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้า ตอน    ความอุดมสมบูรณ์ทั้งมวลตกลงมาพร้อมกับฝน    
 ตอน   ฤดูเก็บเกี่ยว  จะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไร
- นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครและข้อคิดที่ได้จากการอ่านนิทาน

เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำควบกล้ำ และอักษรนำ
ใช้:
นักเรียนสรุปองค์ความรู้ในรูปแบบที่น่าสนใจ

ขั้นสรุป
ครูสุ่มให้นักเรียนนำเสนอผลงาน๕-๖ คน

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อสื่อความหมายของคำศัพท์
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับความหมายและการนำคำศัพท์ไปใช้ในการวาดภาพสื่อความหมาย
นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ชิ้นงาน
Mind Mapping การเรียนรู้จากวรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้า ตอน    ความอุดมสมบูรณ์ทั้งมวลตกลงมาพร้อมกับฝน    
 ตอน   ฤดูเก็บเกี่ยว   อักษรนำ และคำควบกล้ำความรู้
การใช้คำที่มีอักษรนำ และคำควบกล้ำ
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงานแผนภาพโครงเรื่อง แง่มุมใหม่ที่ได้จากการอ่าน
- สื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองานผ่านการแสดงละคร
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนๆ
- เขียนแต่งเรื่องตามจินตนาการ
- ทักษะการแสดงละครบทบาทสมมติ
- เขียนสรุปองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- นักสร้างสรรค์ นักออกแบบกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป๔ ได้เรียนรู้หลักภาษาเรื่องคำควบกล้ำ อักษรนำ ผ่านการอ่านวรรณกรรมเรื่องสายลมกับทุ่งหญ้า ตอน ความอุดมสมบูรณ์ทั้งมวลตกลงมาพร้อมกับฝน และ ตอน ฤดูเก็บเกี่ยว ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน อ่านคนเดียว อ่านในใจ หลังจากที่อ่านเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดทบทวนเรื่องที่อ่าน ตัวละครมีใครบ้าง เหตุการณ์ในเรื่อง ข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเรื่องสายลมกับทุ่งหญ้า หลังจากนั้นพี่ป.๔ สรุปเรื่องที่อ่านในรูปแบบแผนภาพโครงเรื่อง ในชั่วโมงต่อมาครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะใช้ และอ่านคำที่มีคำควบกล้ำและการนนำไปใช้พี่น้ำอ้อย: คำควบกล้ำคือที่มี ร ว ล และอ่านควบกันเช่น ความ หวาน ปราย กลาย พี่อั้ม: คำควบกล้ำไม่แท้คือทำที่ออกเสียงเฉพาะตัวหน้า ซ จ ศ ส เช่น จริง ทราย ทราบ สร้อย หลังจากจบการสนทนาครูให้นักเรียนนำคำศัพท์ไปใช้ในการแต่งเรื่องตามจินตนาการ ในชั่วโมงต่อมาครูนำคำศัพท์อักษรนำมาเขียนบนกระดาษให้นักเรียนดู ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร ได้เรียนรู้อะไร พี่ป๔: อักษรนำค่ะครู ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อ นักเรียนจะใช้ และอ่านคำที่มีอักษรนำอย่างไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอักษรนำ หลังจากที่สนทนาเสร็จครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ในรูปแบบที่น่าสนใจและนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง

    ตอบลบ